ایرنا: پرنده نگری غالبا شامل دیدن پرنده های وحشی محیط های طبیعی و یا پرندگان وحشی است که در محیط اطرافمان در تالابها و آبگیرها و یا دریاچه ها هر روز می توانیم آنها را ببینیم، پرندگانی که ممکن است هر...