چقد صندلی هاش خوشگله
کاش میشد رو ماشین معمولی هم اینارو گذاشت