جشنواره بازل،سوییس هر ساله یبن ماههای فوریه و مارچ در شهر بازل برگزار میشود. در این ایام ،شهر آرام و قدیمی بازل ناگهان به جعبه ای از اسباب بازی تبدیل میشود!