سفرهٔ یلدای مردم شیراز مثل سفرهٔ نوروز رنگین است.
مرکبات و هندوانه برای سرد مزاج*ها و خرما و رنگینک برای گرم مزاج*ها موجود است.
حافظ*خوانی جزو جدانشدنی مراسم این شب برای شیرازی*هاست.
البته خواندن حافظ در این شب نه تنها در شیراز مرسوم است، بلکه رسم کلی چله*نشینان شده*است.

yaldشیراز.jpg