چایخانه حمام وکیل کرمان
بنای* حمام* قدیمی* وکیل* در سال* 1280 ه . ق* به* شکل* با شکوه* و با تاثیرپذیری* از سبک* معماری* عصر زندیه* – قاجاریه* احداث* شده* است*. از کف* تا دیوار آن* کاشی* کاری* و سرامیک*کاری* شده* و به* دو بخش* رختکن* و گرمخانه* تقسیم* می*شود. در دهه*های* اخیر این* حمام* به* چایخانه* سنتی* تبدیل*شده* است*. سردر این* حمام* در سال* 1369 ه . ش* بازسازی* شد. بخش* گرمخانه* این* حمام* امروز محل* صرف*غذاهای* محلی* کرمان* است*.

در سال*های اخیر این حمام به چایخانه سنتی تبدیل شده و توسط شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی اداره می*شود. سردر این حمام در سال 1369 به سبک معماری دوره مربوطه**اش، بازسازی شد و راهی از آن نیز مستقیماً به بازار کرمان ارتباط داده شد. در حال حاضر مهمانان و بازدیدکنندگان،* در این حمام با فالوده کرمانی، چای و انواع نوشیدنی مورد پذیرایی قرار می*گیرند. بخش گرمخانه این حمام محل صرف غذاهای محلی کرمان شده است.